Volgen van de ontwikkeling

Toetsing en evaluatie
Om na te gaan of door de organisatie van het onderwijs de gewenste effecten worden bereikt, zijn er door het schooljaar heen diverse toetsmomenten.†
Deze toetsen worden enerzijds gebruikt om te signaleren waar en welke problemen er bij een leerling dreigen te ontstaan.†
Anderzijds worden deze toetsen ook gebruikt om na te gaan of het onderwijs wel voldoende is afgestemd op een goede ontwikkeling van het kind.†

De toetsen zijn te verdelen in:

  • A: Niet methode-gebonden toetsen
    Hierbij moet u denken aan de toetsen behorende bij het leerlingvolgsysteem en de diverse DIA-toetsen.
  • B: Methode-gebonden toetsen
    Voor de onderdelen lezen, taal, schrijven, rekenen en wereldoriŽntatie worden de toetsonderdelen, behorende bij de methode gebruikt.
    Op ouderavonden en rapportbesprekingen wordt u door de leerkracht(en) van uw kind(eren) op de hoogte gehouden van de resultaten bij de diverse leerstofonderdelen.

De leerlingbespreking
De leerlingbespreking vormt de basis van de zorgverbreding binnen de school.
Van de groepsleerkrachten wordt t.b.v. de zorgverbreding voor kinderen het volgende verwacht:

  • In leerlingbesprekingen worden ervaringen over het kind dat opvalt door b.v. opvallend gedrag of uitval op leerprestaties uitgewisseld en er worden suggesties gegeven voor de aanpak van het probleem. Vindt de vergadering het probleem te ernstig om zelf op te lossen, dan wordt het ingebracht op het spreekuur. Tijdens het spreekuur zijn de interne begeleider en de orthopedagoge aanwezig.