Intern Begeleider

De taak van de Intern Begeleider, Angela van Dijk, bestaat uit het coördineren van alle zaken rond de speciale leerlingbegeleiding in de school. De interne leerlingbegeleider wordt bijgestaan door de directie. Samen vormen zij het zorgteam van de school. Voor de interne leerlingbegeleiding is een aantal dagdelen per week beschikbaar.

Taken van de interne leerlingbegeleider zijn onder te brengen in vier gebieden:1. Coördinerende taken

Intern
- opstellen toetskalender a.d.h.v.
DIA-leerlingvolgsysteem
- verwerken, analyseren en bespreken van DIA-toetsresultaten op individueel niveau /  groepsniveau / schoolniveau
- organiseren van leerlingbesprekingen
- voorbereiden en (eventueel) leiding geven aan het zorgoverleg
- overleg directie
- bewaken van procedures en afspraken:
  - zorgmap
  - toetskalender
  - leerlingdossiers
- coördineren van aanmelding en verwijzing van leerlingen voor interne zorg:
    - remedial teacher
    - logopediste


Extern

- onderhouden van contacten met externe instanties:
  - Onderwijsbegeleidingsdienst, met name de adviseur leerlingenzorg
  - Passend Onderwijs Eindhoven
  - Intern Zorg Advies Team (IZAT)
  - coördineren van het terugplaatsen van leerlingen van het SBO naar het BAO


 

2. Begeleidende taken

Intern
- ondersteunen van leerkrachten bij het gebruik van signaleringstoetsen
- ondersteunen bij diagnostisch onderzoek
- ondersteunen bij het maken van handelingsplannen of plannen van aanpak
- ondersteunen bij het invullen van het Onderwijskundig Rapport
- leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal / wegwijs maken in de orthotheek
- ondersteunen van leerkrachten d.m.v. collegiale ondersteuning / klassenbezoek
- coaching in relatie tot de zorg

Extern
- onderhouden van contacten met ouders


 

3. Innoverende taken

- analyseren van de zorgverbreding; uitwerken van didactische leerlijnen  n.a.v.  toetsresultaten en gegevens afkomstig uit groeps- en leerlingbesprekingen, plannen/ideeën terugkoppelen naar het team
- proces begeleiden bij inhoudelijke vergaderingen
- evalueren van de zorgverbreding
- beleidsstukjes uitwerken