Medezeggenschapsraad

Algemene informatie en samenstelling

Algemene informatie
Ook onze school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school bespreken.
Bij de MR is de inspraak van ouders en leerkrachten wettelijk geregeld.
Als toehoorder kunt u de vergaderingen van de MR bijwonen. Wel stelt de MR het op prijs indien u uw komst van tevoren even aankondigt, in verband met de beschikbare ruimte. De agenda hangt in de hal. Eén afgevaardigde van de MR vertegenwoordigt de school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR van de SKPO).
De directeur van de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad.

Samenstelling:

 
Namens de ouders  Namens het personeel
Voorzitter,teven lid GMR:                                    
Dhr. Chris van Roon
Secr./penningmeester:         
Mevr. Esther Roxs
Lid:
Dhr. Flip Verhagen
Lid:  
Mevr.  Mayella Vos
Lid:
Mevr. Christel van de Ven  
Lid, tevens lid GMR:
Dhr. Mark van Oorschot
Het secretariaatsadres is: Jupiterstraat 3, 5694 TG Breugel. 

De MR heeft 8x per jaar een geplande bijeenkomst, de data zijn te lezen op de kalender. De notulen van de bijeenkomsten zijn hieronder te lezen.