Overgang naar het VO

Begeleiding bij de overgang naar het VO    

Tijdens het laatste rapportgesprek in groep 7 wordt met de ouders en zoon / dochter een (zeer) voorlopig advies besproken voor hun zoon of dochter.

DIA-toets
Alle leerlingen van groep 8 zullen omstreeks april (zie kalender) deelnemen aan de eindtoets. Op onze school gebruiken wij hiervoor de DIA.
Met deze toets worden kennis, inzicht en toepassingsvaardigheid onderzocht met betrekking tot een aantal duidelijk omschreven leergebieden van taal, rekenen en algemene kennis.
Het doel hiervan is om onder meer informatie te verschaffen voor welke vorm van Voortgezet Onderwijs een leerling(e) het meest geschikt is. De uitslag van de toets wordt opgevraagd door de school voor Voortgezet Onderwijs waar de leerling(e) is aangemeld.
Deze uitslag en het advies van de groepsleerkracht vormen de criteria waarop de leerling(e) al dan niet wordt toegelaten.
De ouders van de leerlingen uit groep 8 worden o.a. met betrekking tot de overgang naar het Voortgezet Onderwijs nader geļnformeerd op de daarvoor belegde informatieavond.
Tussen ouders en leerkracht(en) van groep 8 worden in een persoonlijk gesprek de diverse mogelijkheden van hun zoon/dochter onder de loep genomen, zodat in overleg de beste keuze gemaakt kan worden.


De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.
De ouders zijn in hoge mate bij dit begeleidingsproces betrokken. Dat is noodzakelijk, omdat zij uiteindelijk de schoolkeuze van hun kind bepalen.
Op onze school wordt de volgende werkwijze gehanteerd:

  • Uitleg keuzetraject en procedure van aanmelding op de algemene informatieavond. 

  • Deelname aan een psychologisch onderzoek in november indien ouders hun kind daarvoor hebben aangemeld. Dit onderzoek wordt op school uitgevoerd door de schoolbegeleidingsdienst.

  • Een adviesgesprek in januari, waarin de leerkracht het advies aan de ouders mondeling kan toelichten.

  • Het deelnemen van de leerlingen aan de DIA- eindtoets.

  • Het aankondigen van informatieavonden, welke door de scholen van het voortgezet onderwijs worden gehouden.
  • Het aankondigen van open dagen.
  • De ouders melden zelf hun kind aan op de school van hun keuze. De leerkracht draagt zorg voor de verzending van het Onderwijskundig Rapport en de uitslag van de Cito-eindtoets naar de school van voortgezet onderwijs, waar het kind is aangemeld. Ook de ouders ontvangen een exemplaar van het Onderwijskundig Rapport.
  • ​​​​​​​De ouders ontvangen tijdig het tijdspad waarin alle data beschreven staan.​​​​​​​