Aannamebeleid

Voor schooljaar 21-22 en voor schooljaar 22-23 zijn al onze plekjes voor de kleuters reeds vergeven. Vanaf nu werken we bij (voor)aanmeldingen met een wachtlijst, helaas.
Normaal gesproken kunnen leerlingen voor overige groepen het hele jaar door voor onze school worden aangemeld.
Aanmelden 
Via deze link aanvragen van informatie kunt u een afspraak maken. Dat gebeurt bij de directeur. De inschrijving geschiedt door invulling en ondertekening van een aanmeldingsformulier dat bij de directie ingeleverd dient te worden.
Na inschrijving ontvangt u naast allerlei algemene gegevens van de school tevens ons Privacy Statement.

Wachtlijst

Voor schooljaar 21-22 en voor schooljaar 22-23 zijn al onze plekjes voor de kleuters vergeven. Vanaf nu werken we bij (voor)aanmeldingen met een wachtlijst, helaas.

Plaatsing
Zodra de toekomstige leerling vier jaar is kan hij/ zij als leerling van basisschool "De Stokland" worden geplaatst, nadat hij/ zij door de ouders/ verzorgers is aangemeld. Het officieel aanmelden kan vanaf het derde levensjaar, eventueel voor-aanmelden kan al eerder, rekening houdend met de wachtlijst.
De kinderen mogen vóór hun vierde verjaardag vijf keer naar school om alvast te wennen. Dit kunnen vijf hele dagen of vijf halve dagen zijn, de ouders maken hierin zelf hun keuze en in overleg met de groepsleerkracht worden vijf data vastgesteld.
Als uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, adviseren wij hiermee te stoppen, zodra met de "gewenningsdagen" wordt begonnen.

Andere school 
Leerlingen die van een andere school komen, kunnen meestal na aanmelding en na overlegging van een bewijs van uitschrijving, onmiddellijk worden overgeplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/ verzorgers en de verlatende school. Uitzondering kan zijn wanneer er in gewenste groep/ leerjaar geen plaats is.  


Omdat De Stokland als school wel een wijkfunctie vervult kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een aangemelde leerling uit de wijk voorgaat boven een leerling van buiten de wijk. Dit wanneer er een groep waar meerdere leerlingen worden aangemeld al erg vol zit.

Na aanmelding wordt nagegaan in welke groep de leerling kan instromen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse Cito toetsen, als ook van gegevens van de verlatende school.

Geen vier jaar en niet verhuisd?
Indien er sprake is van kinderen die om andere dan genoemde redenen aangemeld worden dan zal na een zeer zorgvuldige procedure en na overleg met de collega directeur besloten worden of kinderen toegelaten worden.